กิจกรรมสวนมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยการนำของ นายเตรียมพล ขอด […]

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2567

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นำโดย นายเตรียมพล ขอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นางสาวสุพัตรา ปองได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยที่ดีให้แก่นักเรียน

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวการสถานศึกษา และนางสาวสุพัตรา ปองได้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)

Big Cleaning Day 2024

วันที่ 6 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง […]