ข้อมูลบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล