คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศตามตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน