– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
– แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2565
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2565
– รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดการศึกษา
– รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

  • ข่าวเขตพื้นที่การศึกษา
  • ข่าวอำเภอศรีราชา
  • ข่าวอำเภอบางละมุง
  • ข่าวอำเภอสัตหีบ
  • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2565

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓