วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3  ใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปชัน

พันธกิจ
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน  การควบคุม  และการตรวจสอบการทุจริต

เป้าประสงค์    
เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์ร้ปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น