• แบบ ปอ.1
 • แบบ ปอ.2
 • แบบ ปอ.3
 • แบบติดตาม ปอ.3
 • แบบ ปย.1
 • แบบ ปย.2
 • แบบติดตาม ปย.2
 • แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assesstment : CSA)
 • แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 • แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 • แบบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ และสกุล(นามสกุล)
 • แบบขอพระราชทานเพลิงศพ
 • แบบคำขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น)
 • แบบคำขอมีบัตรประจำหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
 • เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องหมายแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • แบบใบสมัครสมาชิก กสจ.
 • แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
 • แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
 • แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

 

 • ว.20 หลักเกณฑ์ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง
 • ว.21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 • ว.1 แบบคำขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
 • ว.25 แบบคำขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
♣ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการDOWNLOAD
♣ แบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลDOWNLOAD
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลDOWNLOAD
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิDOWNLOAD
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิDOWNLOAD
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯDOWNLOAD
หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลDOWNLOAD
♣ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรDOWNLOAD
♣ สัญญายืมเงินDOWNLOAD
♣ ใบเบิกเงินฝากDOWNLOAD
♣ ใบนำฝากDOWNLOAD
♣ ใบมอบฉันทะDOWNLOAD
♣ ใบสำคัญรับเงินDOWNLOAD
♣ ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรDOWNLOAD
♣ แบบส่งคืนที่ราชพัสดุDOWNLOAD
♣ แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)DOWNLOAD
♣ แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04 )DOWNLOAD
♣ แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง-ของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )DOWNLOAD
♣ รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.02 )DOWNLOAD
♣ รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.03 )DOWNLOAD
♣ แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.04 )DOWNLOAD
♣ แบบสัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวDOWNLOAD
♣ แบบสำรวจอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนDOWNLOAD
♣ แบบรายงานการใช้ใบเสร็จDOWNLOAD
♣ แบบรายงานซื้อ / จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ดังแนบ)DOWNLOAD