อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมGoogle MEET ครั้งที่ 1