อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA (online by google meet)

อ่านต่อ

สงกรานต์อุ่นใจ สรงน้ำพระและกราบขอพรผู้ใหญ่

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระประจำปี 2567

อ่านต่อ

การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

นำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง “ ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 ระดับประเทศ

อ่านต่อ

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์ศรีราชา ประเมินออนไลน์หลังผ่านรอบเอกสารโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ) โครงงานเรื่อง เส้นตรง คงวินัย

อ่านต่อ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

กิจกรรมบัณฑิตน้อย พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดปากน้ำ(ประสาทวิทยาคาร)

อ่านต่อ

รังษีเกมส์

อ่านต่อ