การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อ่านต่อ

กิจกรรมร่วมลงนามและนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้เรียนสู่สาธารณชน 

อ่านต่อ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาที

อ่านต่อ

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๖๖

อ่านต่อ

การประเมินห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านต่อ

สโมสรโรตารี ศรีราชาและบริษัท เอส.ซี.เอส.ยาร์ด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

อ่านต่อ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ช. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเขาดิน

อ่านต่อ