โรงเรียนบ้านเขาดิน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

“ มอบถุงปันสุขให้ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเขาดิน”

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดหนองคล้า จ่ายเงินเยียวยาโควิด รายละ 2,000 บาท

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดวังหิน(สงฆ์ประชาสามัคคี) มอบเงินเยียวยานักเรียนรายละ 2,000 บาท ตามโครงการ “ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)”

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดวังหิน(สงฆ์ประชาสามัคคี) รับนิเทศออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19

อ่านต่อ

รับการนิเทศออนไลน์ การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาดินจ่ายเงินตามโครงการ “ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)”

อ่านต่อ

จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

อ่านต่อ

มอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นมโรงเรียน)

อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด ผ่านระบบทางไกล โปรแกรม Google Meet

อ่านต่อ

รับการนิเทศออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านต่อ