คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การออกหนังสือรับรองบุคคล

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

การขอหนังสือโครงการสืนเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์

การขอหนังสือโครงการสวัสดิการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าศึกษาบุตร

การให้บริการนิเทศ ติดตาม

การสั่งซื้อ การควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ)

ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุมของหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุมภายในสำนักงาน