การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยโรงเรียนวัดมโนรม

อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ

อ่านต่อ

นิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก

อ่านต่อ

นิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

อ่านต่อ

นิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)

อ่านต่อ

นิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านนอก

อ่านต่อ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานแก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน

อ่านต่อ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพร้าว

อ่านต่อ

นิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านเนินตอง

อ่านต่อ

นิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านเขาหิน

อ่านต่อ