การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2

อ่านต่อ

นิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่รพ.สต.ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสุทธาวาสสำรวจลูกน้ำยุงลาย

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้าร่วมอบรม ว PA

อ่านต่อ

การประชุมหาแนวทางการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานร่วมงานวันวชิราวุธ

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานตรวจ ATK

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านมาบประชัน ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์)

อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวไรโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง

อ่านต่อ

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ่านต่อ