โรงเรียนเกล็ดแก้ว ให้การต้อนรับโรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ ในโอกาสมาศึกษาดูงานการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาวและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร