การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้องค์ความรู้(PISA)ของกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้องค์ความรู้(PISA)ของกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้องค์ความรู้(PISA)ของกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(PISA)

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(PISA)

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(PISA)

ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง” ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)-ระดับดีเยี่ยม-

ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ) -ระดับดีเยี่ยม-

ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง” ปีที่ ๑๘
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)
-ระดับดีเยี่ยม-

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จประกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จประกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จประกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี