วันที่ 10 กันยายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการดำเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (AMSS++,SMSS) โดยมีนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงานและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรม

โดยมี บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน (AMSS++,SMSS) ของสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รวม 81 คน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถพัฒนางานด้าน (AMSS++,SMSS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยได้รับเกียรติจาก นางสรรัตน์ อัธยาตมวิทยา อดีตผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายไพทูร โพธิ์บูลย์ ผู้ดูแลระบบด้าน AMSS++ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 https://www.facebook.com/3chonburi3/

ภาพ/ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์