📢 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอำเภอ

วันที่ 15 กรกฏาคม 2566 นำโดยนางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ คณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอ พร้อมด้วยคณะครูจาก สพป.ชบ.3 จำนวนทั้งสิ้น 41 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Unplugged เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา ปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีจากกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้น ให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนห้วยกะปิ จาก สพป.ชบ.1 มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ มีคุณสุภาพร กิตติชาติสกุลประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอำเภอให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม.