วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ
นางเครือวัลย์ สนามชัย ตัวแทนครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ ดร.ประสิทธิ์ เงินชัย คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสัตหีบ
และนางสาวศิริวิมล หารินทชาติ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom