วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
โรงเรียนบ้านบ่อวินจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา โดยมี
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน
เป็นประธานในพิธี นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน คณะครู และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธี จัดกิจกรรมโดย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดสันติคีรี