วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 160 คน โดยมี
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ขอกราบนมัสการ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻พระครูพินิจชลธาร (บรรลือ ลกฺขโณ) เจ้าอาวาสวัดสันติคีรีที่ให้ความเมตตา อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยสะดวกในการจัดกิจกรรม
ขอกราบนมัสการ🙏🏻🙏🏻🙏🏻พระมหาสมพงษ์ เตชธโช ที่ให้ความเมตตามาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับนักเรียน