สำหรับนักเรียนขยายโอกาสในพื้นที่บริการวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

และโรงเรียนขยายโอกาสผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting)