วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางนิลุบล ประดับพร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่งและนางจุฑารัตน์ ชโลธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ดำเนินการ       จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้อบรมสั่งสอนศิษย์