วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วัฒนธรรมและศึกษาธิการจังหวัด บูรณาการในการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และช่วงบ่ายได้มอบวุฒิบัตรให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว :นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์