วันที่ 5 สิงหาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับรากฐานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาครูปฐมวัยให้เกิดทักษะการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ ให้เด็กปฐมวัยรักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่าย ส่งเสริมทักษะการคิดและความคิดริเริ่ม โดยได้รับความร่วมมือจากนางสาวนุสรา แซ่ฟู ครูโรงเรียนวัดบ้านนา วิทยากรท้องถิ่น และคณะครูในสังกัด ร่วมเป็นคณะวิทยากร ภายใต้การดำเนินงานของนางวีรยา ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3