วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับกลุ่มภาคสงฆ์ 13 ผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยการดำเนินการของนางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภาคสงฆ์ 13 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 10 เขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก

  1. พระปลัดสิทธิเดช สีลเตโช พระวินยาธิการ สังกัดศูนย์พระวินยาธิการประจำจังหวัดชลบุรี
  2. พระพงศ์ศักดิ์ ขิปปาภิญโญ พระวิทยากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  3. นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่ม 13 สพป.ชลบุรี เขต 3
  4. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่ม 15 สพป.สมุทรสงคราม
    ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ขอบคุณภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3
ข่าว : นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ