วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายภาส ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ สทศ. กำหนด

โดยสนามสอบโรงเรียนวัดสุทธาวาส มีนักเรียนเข้าสอบ 196 คน walk in 7 คน โดยจัดสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://www.facebook.com/share/p/5ZTnjM9nS392Q3H6/?mibextid=2JQ9oc

ภาพ/ข่าว นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ