สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดยนายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหาร คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)ได้แก่

นางนุชชารี อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยใหญ่
(Best Practice) ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
นางสาวปริภาดา ฉิมมณี
เด็กหญิงไพรินทร์ แผลงศร
เด็กหญิงอชิรภัทร คำวันสา
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใยบัว
เด็กหญิงอภิชญา สิงห์สมบรูณ์
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชบ.3 (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการเขตฯ สุจริต ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

นางวิจิตรา สีหามาตย์ ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน
(Best Practice) ครู ระดับคุณภาพ ดีมาก

นางสาวมนต์นภา สุดโสม ครูโรงเรียนห้วยใหญ่
กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับคุณภาพ ดีมาก