ผู้บริหารและคณะครูโรเงรียนบ้านทุ่งคา ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาบุญมีดาราราม(วัดทุ่งคา)