วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ  2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีประธานกรรมการ และเลขานุการ ของแต่ละกลุ่มเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังถึงวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ
ข่าว : นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ