วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้มอบโล่รางวัลเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา ดังนี้

– มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ ประจําปี 2566 แก่องค์กร ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกับการใช้แพลตฟอร์ม “ก้าวท้าใจ” สามารถลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง จำนวน 2 โรงเรียน

– มอบเกียรติบัตรผลงาน “การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566” และ“ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

– มอบเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนการประกวดและสอบทักษะภาษาไทย

– มอบโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

– มอบโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) สูงกว่าระดับประเทศ

– มอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โดยก่อนการเริ่มประชุม นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)