วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2564 นำโดยนายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส การประชุมครั้งนี้ มีนายยอด เจริญสันติสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบให้เปิดเรียนในรูปแบบ On Site นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 5 มกราคม 2565 นำร่อง ส่วนนักเรียนชั้นอื่นๆ จะทยอยเปิดเรียนตามแผนการเปิดเรียนต่อไป