วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3