ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 10 มิถุนายน 2567)

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901718163128_1.pdf