วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นำโดย นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 โดยนายธณพง โคตรมณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองจับเต่า เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองจับเต่า
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 มารับเอกสารใบงานเพื่อใช้เรียนออนไลน์ ตามที่โรงเรียนกำหนด โดยนางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า มากำกับติดตามดูแลนักเรียนที่มารับเอกสารโดยคำนึงถึง ความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองประเมินความพร้อมในการเตรียมส่งบุตรหลานมาโรงเรียนและการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนของนักเรียน