วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์ นักวิชาการศึกษา นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ และนางสาวปิยวรรณ ประสมเสือ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร