วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมีทีมงานศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 และครูแกนนำ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3