วันที่ 14 กันยายน 2564 นายมงคล แย้มเกษร ผู้ทรงคุณวุฒิ นางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา และนางกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ออกให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นางสาวพรรณธร ตู้วงษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขลอด

ภาพ : โรงเรียนบ้านขลอด

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ