วันที่ 14 กันยายน 2564 นายมงคล แย้มเกษร ผู้ทรงคุณวุฒิ นางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา และนางกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ออกให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสัตหีบ

ภาพ : โรงเรียนบ้านสัตหีบ

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ