วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้บริหารสถานศึกษา (ประธานกลุ่มโรงเรียน) 11 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว: นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์