การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา