วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังนโยบายเร่งด่วน และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช