“การนิเทศ กำกับ ติดตาม” การจัดการเรียนการสอนและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564