วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุภัตรา ปองได้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ่อวินและชมรมกู้สว่าง จุดบ่อวิน จัดกิจกรรมการให้ความรู้และซ้อมแผนเผชิญเหตุตามหลัก “หนี ซ่อน สู้” จากคณะวิทยากรสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมปฏิบัติอย่างถูกต้อง เตรียมพร้อมตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเอาตัวรอดได้เมื่อเผชิญสถานการณ์จริง