– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
– แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2564
– แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการจัดการศึกษา

– รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

  • ข่าวเขตพื้นที่การศึกษา
  • ข่าวอำเภอศรีราชา
  • ข่าวอำเภอบางละมุง
  • ข่าวอำเภอสัตหีบ

โรงเรียนบ้านเขาดิน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

“ มอบถุงปันสุขให้ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเขาดิน”

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดหนองคล้า จ่ายเงินเยียวยาโควิด รายละ 2,000 บาท

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดวังหิน(สงฆ์ประชาสามัคคี) มอบเงินเยียวยานักเรียนรายละ 2,000 บาท ตามโครงการ “ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)”

อ่านต่อ

โรงเรียนวัดวังหิน(สงฆ์ประชาสามัคคี) รับนิเทศออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19

อ่านต่อ