คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
 • การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การออกหนังสือรับรองบุคคล
 • การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 • การขอหนังสือโครงการสืนเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์
 • การขอหนังสือโครงการสวัสดิการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย
 • การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • การให้บริการนิเทศ ติดตาม
 • การสั่งซื้อ การควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ)
 • ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุมของหน่วยงานภายนอก
 • ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุมภายในสำนักงาน
 • การติดต่อขอข้อมูลสารสนเทศ
 • ขั้นตอนการเบิกงานสวัสดิการ สพป.ชบ.3