คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กลุ่มกฎหมายและคดี
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสรืมการจัดการศึกษา
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  • หน่วยตรวจสอบภายใน