คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการให้บริการของกลุ่มงาน)

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสรืมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน