วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายภาส ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการพี่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching team) ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แก่นางสาววรางคณา วิบูลย์เพ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ

พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสนามสอบโรงเรียนบ้านสัตหีบ มีนักเรียนเข้าสอบ 144 คน walk in 3 คน โดยจัดสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://www.facebook.com/share/p/ANXa6z1UX8P6Wwc6/?mibextid=2JQ9oc

ภาพ/ข่าว นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ