การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้องค์ความรู้(PISA)ของกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้องค์ความรู้(PISA)ของกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้องค์ความรู้(PISA)ของกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(PISA)

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(PISA)

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(PISA)