เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส