โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านเป็นศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ อำเภอสัตหีบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)