วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ พร้อมด้วยคณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ และผู้นำชุมชน รับมอบลานคอนกรีตอเนกประสงค์
จาก นายศุภชัย นิ่มอนงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
เพื่อให้เป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชน นักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และโรงเรียนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
โดยมี นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการรับมอบ
ในการนี้ นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ได้มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการศึกษา
ให้กับนายศุภชัย นิ่มอนงค์ ทางโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้